گزارش و فایل های آموزش خانواده

در سال تحصیلی 99-98 در جهت ارتقای سلامت بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی آموزش ها و اقداماتی صورت گرفت که به شرح زیر می باشد.

آموزش رویکرد تحلیل رفتار متقابل (TA) به دانش آموزان، والدین و کادر آموزشی

در این جلسات ابتدا به تشریح و تبیین رویکرد تحلیل رفتار متقابل (TA) که رویکردی در حوزه روان شناسی اجتماعی است پرداخته شدو آموزش سه وجه روانی (کودک-والد-بالغ) و انواع آن در ارتباط های میان فردی ، انواع گرسنگی روان شناختی ، پیش نویس یا نمایش نامه زندگی ، نوازش و قوانین محدود کننده نوازش و بازی های روانی در دستور کار قرار گرفت. همچنین از شرکت کنندگان در جلسات خواسته شد نممونه هایی از رفتارهای روزمره خود را بیان کنند که یکی از سه وجه روانی در آن ها غالب است که با این شیوه بالغ آمیخته به والد و کودک نیز آموزش داده شد.

تعدادی از فیلم های آموزشی

???? ????? ??????