کارنامه و معدل هدف

کارنامه و معدل هدف

 

♦ هدف به زندگی معنی می دهد.

در ابتدای هر سال تحصیلی و پیش از برگزاری نخستین دوره آزمون های ماهانه و هماهنگ، هر دانش آموز با توجه به توانایی هایش در هر درس، نمره ای را برای آن درس پیش بینی می کند، این کار نوعی هدف گزینی شخصی است که با نظارت مشاورین هر پایه و دبیران مربوط و رعایت ملاحظاتی دیگر صورت می گیرد.

به این ترتیب دانش آموزان ضمن ارزیابی توانایی های خود، به هدف گزینی و پایبندی به اهداف تعیین شده ترغیب و هدایت می شوند و از میانگین نمره های پیش بینی شده، کارنامه و معدل هدف به دست می آید، یعنی معدلی که هر دانش آموز برای خود پیش بینی نموده است و برای رسیدن به آن تلاش می کند. به این ترتیب دانش آموزان معیاری برای ارزیابی خود دارند، با خودشان مقایسه می شوند و نه دیگران. این برنامه با نظارت سازمان یافته و برنامه ریزی شده توسط مشاوران هر پایه و همراهی و نظارت دبیران محترم و والدین گرامی موجب بهبود عملکرد دانش آموزان می شود.