برنامه و نتایج مسابقه فوتسال فجر – بهمن ۹۵

برنامه بازی های فوتسال فجر ۹۵
بازی ها نتیجه نهایی گلزنان
۳۰۱ – ۳۰۲ ۲ – ۱ ۳۰۱ رضاخانی(۲) – ۳۰۲ گودرزی 
۳۰۱ – ۳۰۳ ۳ – ۰ رضاخانی،فرشته آذری،تابش
۳۰۲ – ۳۰۳ ۲ – ۰ گودرزی، ابراهیمی 
۱۰۱ – ۱۰۲ ۲ – ۰ کوچک زاده، پدرام 
۱۰۱ – ۱۰۳ ۰ – ۲ مقدم، طاهری
۱۰۲ – ۱۰۳ ۱ – ۰ داس دار 
۳۰۱ – ۱۰۱ ۰ – ۱  طاعتی
۳۰۱ – ۱۰۲ ۱ – ۲ ۳۰۱ رضاخانی _ ۱۰۲ نوریان، داس دار
۳۰۱ – ۱۰۳ ۲ – ۱ ۳۰۱ تابش، رضاخانی _ ۱۰۳ مقدم 
۳۰۲ – ۱۰۱ ۳ – ۰ گودرزی(۲)، ابراهیمی 
۳۰۲ – ۱۰۲ ۲ – ۰ ابراهیمی، هاشمی 
۳۰۲ – ۱۰۳ ۲ – ۰ ابراهیمی(۲) 
۳۰۳ – ۱۰۱ ۲ – ۱ ۳۰۳میرزایی،میرشفیعی-۱۰۱ عسگری 
۳۰۳ – ۱۰۲ ۲ – ۰  میرزایی (۲)
۳۰۳ – ۱۰۳ ۲ – ۱ ۳۰۳ میرزایی ،میرشفیعی-۱۰۳ بهبودی

 

جدول مسابقات
تیم تعداد بازی برد باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۳۰۲ ۵ ۴ ۱ ۱۰ ۲ ۸ ۱۲
۳۰۱ ۵ ۳ ۲ ۸ ۵ ۳ ۹
۳۰۳ ۵ ۳ ۲ ۶ ۷ ۱- ۹
۱۰۱ ۵ ۲ ۳ ۴ ۷ ۳- ۶
۱۰۲ ۵ ۲ ۳ ۳ ۷ ۴- ۶
۱۰۳ ۵ ۱ ۴ ۴ ۷ ۳- ۳