اردوی اختصاصی برای آمادگی کنکور

اردوی اختصاصی برای آمادگی کنکور

 

برای فایق آمدن به فشردگی درسی و نگرانی های مربوط به کنکور به خصوص در سال آخر و افزایش ظرفیت مطالعاتی دانش آموزان و موفقیت آنان در کنکور شورای آموزشی دبیرستان از سال ها پیش برنامه اردوهای آموزشی را علیرغم مشکلات فراوان در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب دانش آموزان سه بار در طول سال تحصیلی و حتی المقدور در خارج از فضای مدرسه تحت نظر مشاور ، برنامه ریزان درسی و معلمان خود به مطالعه می پردازند.

                                                                            

 

اردوی دانشگاه علم و صنعت خرداد ۹۶