اردوها و زنگ ورزش

 اردوها  

 

این مجموعه به منظور ایجاد همبستگی ، کار جمعی و گروهی و کاهش فشارهای ناشی از امتحانات اردوهای تفریحی ، فرهنگی و ورزشی ، حداقل چهار بار در سال به صورت درون استانی و برون استانی برگزار می کند.

 

 ورزش در ورزشگاه

 

♦هیچ چیز زنگ ورزش را کم صدا نخواهد کرد

زنگ ورزش را باید جدی گرفت، در این مورد پیوسته تفاهم جدی در مدرسه وجود داشته است. اجرای زنگ ورزش در مدرسه گرچه ممکن بود اما مطلوب نبود. به همین دلیل ساده، مدرسه کار دشواری را در پیش گرفت، برگزاری زنگ ورزش در ورزشگاهی رسمی، با همه امکانات و استانداردها ی لازم برای این کار. مدرسه هر ساله قراردادی را با یک مجموعه ورزشی (ترجیحا ورزشگاه های تحت پوشش آموزش و پرورش) ثبت می کند. زمان زنگ ورزش که می شود، دانش آموزان به اتفاق دبیر ورزش با سرویس به ورزشگاه می روند. نگرانی محدودیت فضای مدرسه و دردسرهای ورزش در فضای باز دیگر معنایی ندارد. به این ترتیب فرصت خوبی برای تمرین جدی فراهم می شود و شرکت در مسابقه های رسمی با وجود تراکم درس ممکن و عملی می شود. حاصل چنین برنامه ای ، بروز و پرورش استعدادها و کسب موفقیت های بسیاری بوده است.