پایه یازدهم

ترم اول
آمار و احتمال عربی دین و زندگی
زبان خارجه فیزیک هندسه
حسابان نگارش ریاضی ۲
شیمی تاریخ زبان فارسی
زمین شناسی زیست شناسی

 

 

ترم دوم
آمار و احتمال عربی دین و زندگی
زبان خارجه فیزیک هندسه
حسابان نگارش ریاضی ۲
شیمی تاریخ زبان فارسی
زمین شناسی زیست شناسی